3ds Max Plugin: ShaderFX 2.0

    ShaderFX cho phép họa sĩ tạo ra các chất liệu có cả bóng đổ và lông, tóc cũng có thể được quan sát ngay trên màn hình. Những hình ảnh trước đây họ phải xuất ra game engine thì mới xem được.

    Có thể downloaddemo tại website của Lumonix.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan