3ds Max plugin :After Burn 4.0 được phát hành

  Shadow map mới cải thiện tốc độ mà không làm giảm chất lượng.

  Afterburn không cần loại bóng đổ đặc biệt để tính bóng nội tại.

  Hỗ trợ Fusionworks, AfterBurn có thể làm việc với FumeFX, Scatter VL Pro và hệ sương mù thường của 3ds Max.

  Cho phép người dùng tạo 3d Map trong 3ds Max như là một dạng nhiễu điều khiển trong AfterBurn.

  Hệ Cebas ThingkingParticles mới cho phép hiển thị ngay trong giao diện AfterBurn.

  Nhiều hàm maxscript được cung cấp giúp người sử dụng có thể phát triển công cụ.

  Xem thêm thông tin tại website của Afterworks

  –Nam (Theo Afterworks.com)

  Bình luận  Bài viết có liên quan