3ds Max plugin: MAX2AE, cầu nối giữa 3ds Max và After Effect

    Ngoài ra hệ hạt và hệ trường của 3ds Max cũng có thể được xuất qua Affer Effect. Một tính năng mới cũng được giới thiệu là chỉnh kích thước cảnh giữa 2 phần mềm cho khớp nhau.

    Có thể tìm hiểu thêm và dowload deme về từ website của Boomer Labs.  

    –Nam (Theo CG Talk)

    Bình luận    Bài viết có liên quan