Lấy thông tin 3D Texture chỉ cần Flash

    Những việc khó khăn tạo bump map, normal map, displacement map đôi lúcmất rất nhiều thời gian. Với việc so sánh 2 tấm ảnh, 1 tấm chụp có flash và 1 tấm chụp không flash, thông tin độ sâu của ảnh sẽ được đọc ra qua giải thuật mới này. Hy vọng kỹ thuật này sớm thành plugin của Photoshop để công việc tạo thông tin độ sâu của texture sẽ dễ dàng hơn.

    Xem phim giới thiệu về kỹ thuật tại đây.

    –Nam (Theo New Scientist)

    Bình luận    Bài viết có liên quan