Autodesk công bố 3 phần mềm cho Mac OS X

    Giá dự tính của chúng là Toxik: USD3500, Mudbox:USD745, ImageModeler:USD100, Maya 2009 Complete: USD2000, Unlimited: USD5000.

    –Nam ( Theo CGTalk )

    Bình luận    Bài viết có liên quan