Giáo viên được công nhận bởi Autodesk


    Nam_ACI_Certification_small


    Trong 3 ngày, bạn bốc thăm ngẫu nhiên 3 đề tài rồi dạy trước một hội đồng.  Kết quả là chứng chỉ như hình trên.

    Bình luận    Bài viết có liên quan