Phần mềm làm game: Unreal Engine 3 đã miễn phí
    Đây là một tin chấn động toàn công động phát triển game. Đối với các công ty cũng như những người thích làm game, đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với một trong những công nghệ cao nhất.

    Xem thêm thông tin và download tại đây.

    Bình luận    Bài viết có liên quan