Trao học bổng giữa khóa lớp Game Nâng cao 6

     

    Được sự tài trợ của công ty Glass Egg.  Học bổng được trao cho bạn Đỗ Thanh Duy. Các bạn cố lên, còn học bổng cuối khóa nữa.

     

    Bình luận    Bài viết có liên quan