Craft Director Tools, diễn hoạt máy móc đã có bản 64bit

    Hơn nữa, việc mô phỏng các chuyện động theo đúng nguyên tắc vật lý tự động làm cho người họa sĩ diễn hoạt đạt được kết quả gần với thực tế, điều này rất khó đạt được bằng cách diễn thông thường. 

    Xem thêm thông tin tại www.craftanimations.com 

     –Nam (Theo CG Talk)

    Bình luận    Bài viết có liên quan